ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/9

_____________________________________________________________________________________

ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zameldowanie.
 2. Kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/budynku (oryginał do wglądu).
 3. Wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 5. Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
 6. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852).

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za decyzję administracyjną – 10 zł;
 • za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł.

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy:

Do dwóch miesięcy, w sprawach skomplikowanych termin ulega przedłużeniu.

Tryb odwoławczy:

Stronie służy prawo złożenia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Burmistrza Drawska Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Organ administracji publicznej może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów mających wpływ na prowadzone postępowanie administracyjne (wyroki sądowe i inne).

Wytworzył:
Grażyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 11:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:15:48)