WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

 Tel.: (94) 36 334 85 , Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/7

_____________________________________________________________________________________

WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wymeldowanie.
 2. Decyzję o wymeldowaniu osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się wydaje się na wniosek:
  1. właściciela,
  2. podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.
 3. Kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/budynku (oryginał do wglądu).
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 5. Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2015 poz. 1852).

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za decyzję administracyjną – 10 zł;
 • za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł.

Sprawę prowadzi: Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Tryb odwoławczy:

Stronie służy prawo złożenia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Burmistrza Drawska Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Organ administracyjny publicznej może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów mających wpływ na prowadzone postepowanie administracyjne (wyroki sądowe, protokoły z egzekucji komorniczej, zdania lokalu i inne).

Wytworzył:
Grazyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 10:58:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:14:45)