ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO DLA OBYWATELI RP I CUDZOZIEMCÓW

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/6

_____________________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO DLA OBYWATELI RP I CUDZOZIEMCÓW

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.
 2. Do wglądu dokument tożsamości:
  1. w przypadku obywatela RP dowód osobisty lub paszport;
  2. w przypadku cudzoziemca:
   • obywatela UE ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo;
   • członka rodziny obywatela UE, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu;
   • niebędącego obywatelem UE, wizę lub inny ważny dokument pobytu.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 poz. 1525).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114).
 5. Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827).

Opłaty

Czynność wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego
w wysokości 17 zł.

Sprawę prowadzi: Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy:

Przy okazaniu kompletu dokumentów sprawę załatwia się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne informacje:

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązana jest wymeldować się.
 2. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego dokonuje się:
  1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami,
  2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru, formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP,
  3. na formularzu, który może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 3. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania
  w nowym miejscu pobytu.
 4. Organ dokonujący wymeldowania wydaje wniosek zgłaszającego zaświadczenie
  o wymeldowaniu z miejsca pobytu czasowego.

 

Wytworzył:
Grazyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 09:48:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:14:28)