ZGŁOSZENIE WYJAZDU Z KRAJU Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

herb Drawska Pomorskiego                                            Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

'Tel.: (94) 36 334 85 , Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/8

_____________________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE WYJAZDU Z KRAJU Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
 2. Do wglądu dokument tożsamości:
  1. w przypadku obywatela RP dowód osobisty lub paszport;
  2. w przypadku cudzoziemca:
   • obywatela UE ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
   • członka rodziny obywatela UE, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu;
   • niebędącego obywatelem UE, kartę pobytu.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 poz. 25), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 214 poz. 1525).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
 5. Rozp. Ministra Spraw Wewn. i Administr. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827).

Opłaty:

Czynność zgłoszenia wyjazdu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 17 zł.

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy:

Przy okazaniu kompletu dokumentów sprawę załatwia się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne informacje:

 1. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd.
 2. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 3. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu w formie:
  1. pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami,
  2. dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru, formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,
  3. wydruku z systemu teleinformatycznego, sporządzonego przez pracownika organu gminy, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 4. Organ przyjmujący zgłoszenie wydaje na wniosek zgłaszającego zaświadczenie o zgłoszeniu stałego wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wytworzył:
Grazyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 11:10:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:24:00)