herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail: drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
__________________________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/7
 
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY i USTALENIA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
Art.72 ust.1 pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY :
Wniosek:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – Druk GN/9/1
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – Druk GN/9/2
Formularz dostępny również w Urzędzie Miejskim - pokój 117
Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy z zaznaczonym terenem (granicami działek) i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki tj. część działki przyległej do drogi, jednak nie mniej niż 50 m od granic działki w każdą stronę – 3 egz.
Załącznik graficzny - opracowanie graficzne zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych).
Umowa zawarta pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną lub warunki techniczne w przypadku projektowanej infrastruktury technicznej (np. Przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe).
Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, p. 210
 
OPŁATY:
Opłata skarbowa:
Od wydania decyzji o warunkach zabudowy  i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę - 56 zł
Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego opłaty nie pobiera się.
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami  
pok. 111, tel. 94 36 334 85 wewn.812 lub 93 34 46 812, e-mail: budownictwo@drawsko.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-18 13:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-10-03 16:38:37)