ZAMELDOWANIE OBYWATELA RP NA POBYT CZASOWY

Herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
____________________________________________________________________________________________
 
KARTA USŁUG nr SO/1/2
____________________________________________________________________________________

ZAMELDOWANIE OBYWATELA RP NA POBYT CZASOWY

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”.
 2. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 3. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 4. W przypadku osób powracających z zagranicy – ważny polski paszport lub zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz.657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 3. Rozp. Ministra Spraw Wewn. i Admin. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarb. (Dz. U. z 2016 poz. 1827).

Opłaty:

Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w wysokości 17 zł.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy:

Przy okazaniu kompletu dokumentów sprawę załatwia się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne informacje:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia.
 2. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 3. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 4. Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 5. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
 6. Osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu automatycznie zostanie wymeldowana z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego.
 7. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 8. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 9. Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 10. Organ dokonujący zameldowania wydaje na wniosek osoby zgłaszającej zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Wytworzył:
Grazyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-09 11:56:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 12:23:44)