ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIĆ 6 MIESIĘCY

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Tel.: (94) 36 334 85 , Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/10

_____________________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIĆ 6 MIESIĘCY

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.
 2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 1852).

Opłaty:

Czynność zgłoszenia powrotu z wyjazdu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, w wysokości 17 zł.

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy:

Przy okazaniu kompletu dokumentów sprawę załatwia się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne informacje:

 1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd i powrót.
 2. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice kraju dokonuje się w formie:
  1. pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu. Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami albo
  2. dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,
  3. wydruku z systemu teleinformatycznego, sporządzonego przez pracownika organu gminy, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 3. Organ przyjmujący zgłoszenie wydaje wniosek zgłaszającego zaświadczenie o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wytworzył:
Grażyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 11:36:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:16:07)