UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

'Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/4/1

___________________________________________________________________

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony „Wniosek  o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL”. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym). Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod jednym adresem.

 1. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 2. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego:
  1. w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku,
  2. w przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. (W takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych Burmistrz Drawska Pomorskiego wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostepnienia danych. Od decyzji służy odwołanie).
 1. Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty za udostępnienie danych jednostkowych
  z rejestru mieszkańców.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 3. W sprawach, w których wnioskodawca wykazuje interes faktyczny w otrzymaniu danych dodatkowo potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej, dokonane na rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2016 poz. 23).
 4. Rozp.Min.Spr.Wewn. i Admin. z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 poz. 836).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 poz. 1388).

Opłaty

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – 31 zł. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657) osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Opłata skarbowa
 3. Za decyzję – 10 zł jest uiszczana dodatkowo przez wnioskodawcę, który wskazuje we wniosku interes faktyczny w otrzymaniu danych
 4. Za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy

14 dni, a w sprawach wymagających dokonania dodatkowych ustaleń – do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo do odwołania od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych w terminie 14 dni do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Wytworzył:
Grażyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 12:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:16:54)