herb Drawska Pomorskiego Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail:
drawsko@post.pl
NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________

KARTA USŁUG nr GN/1/2
 
DOKONYWANIE ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 31 ust.1 oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm)
- Art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r.poz. 1000 z późn.zm)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o dokonanie zmiany – Druk GN/1/2
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
pok. 110, tel. 94 36 334 85 wewn. 812 lub 94 34 46 812, e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl
lub w sekretariacie Urzędu pok. 210
 
OPŁATY:
Brak opłat
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Rozpatrywanie wniosków o dokonanie zmiany mpzp odbywa się zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Natomiast na etapie procedury planistycznej projekt planu wykładany jest do publicznego wglądu na okres 21 dni. Termin wnoszenia uwag do projektu planu wynosi co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.
Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku składania uwag do projektu planu, muszą być one wniesione na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie stosuje się
 
UWAGI:
Stosownie do treści art.31 ust.1 powołanej ustawy burmistrz prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących. Materiały gromadzone w powyższym trybie służą do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którą to ocenę wraz z analizą i wnioskami stosownie do treści art. 32 ustawy, burmistrz przedkłada radzie co najmniej raz  w czasie kadencji rady.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 09:02:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 09:06:05)