herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/4 - PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm.),

SKŁADAJĄCY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. DRUK - DR 1 deklaracja na podatek rolny
2. DRUK - załącznik ZDR 1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającego opodatkowaniu
3. DRUK - załącznik ZDR 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
!!!!!  do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązują stare wzory deklaracji na podatek rolny -  do pobrania: w DOCPDFRTF
 
!!!!! Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2244).
Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.
Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono powszechną możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.
Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102, tel. tel. 94 34 46 801 lub 802
- lub w sekretariacie Urzędu, pok. 210
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Deklarację na podatek rolny należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego lub 14 dni od daty powodującej powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsko Pomorskim
 

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO:

I rata   – do 15 marca każdego roku

II rata  – do 15 maja   każdego roku

III rata – do 15 września każdego roku

IV rata – do 15 listopada każdego roku

Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Drawsku Pom. 94 10202847 0000 1402 0009 5661

UWAGI:

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
D. Zaległości podatkowe podatku od nieruchomości można umorzyć.
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
E.Ulgi i zwolnienia dla podatników podatku rolnego
 
I. ULGA INWESTYCYJNA
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm.),podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.  Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.  Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ust. 1.
Aby ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym należy złożyć:
- wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej - druk
- rachunki, faktury (oryginały),
- zestawienie poniesionych wydatków - druk
- potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania  
- oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach - druk
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - druk
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).
 
II. ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
Zgodnie  z  art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm.),, zwalnia się od podatku rolnego:
1. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
    a. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
    b. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
    c. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
2. grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:
- wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,
- akt notarialny lub umowę o objęcie gruntów w trwałe zagospodarowanie (tj. w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat).
- oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:39:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-01-14 08:33:14)