herb Drawska Pomorskiego Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail: drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742
_____________________________
 
KARTA USŁUG nr GN/5
 
WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U.2018 r., poz.2204 ze zmianami.)
art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r., poz.509)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Informacja Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim p. 117,
 
OPŁATY:
brak
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesięcy. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
W każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 111, tel. 94 36 334 85 wew. 813 lub 94 34 46 813, e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
brak
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 14:05:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-19 08:55:51)