ZAMELDOWANIE OBYWATELA RP NA POBYT STAŁY

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85,  Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/1

____________________________________________________________________________________________

ZAMELDOWANIE OBYWATELA RP NA POBYT STAŁY

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 657),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”.
 • Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 • Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 • W przypadku osób powracających z zagranicy - ważny polski paszport lub zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – KPA (Dz. U. z 2016 poz.23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

OPŁATY:

 • Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przy okazaniu kompletu dokumentów sprawę załatwia się niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pok.113,tel.94 34 46 814

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

Inne informacje:

 • Osoba przebywająca na terytorium RP, jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsca pobytu stałego.
 • Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 • Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.
 • Osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu automatycznie zostanie wymeldowana z dotychczasowego adresu.
 • Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu osoby na pobyt stały.

 

Wytworzył:
Grazyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-09 10:27:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-06-17 08:51:15)