herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

______________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/2/1 - OPŁATA SKARBOWA

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
Art. 72, 73 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. )
 
OPŁACIE SKARBOWEJ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:
czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
wydawane na wniosek zaświadczenia,
wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
W przypadku dokonywanych ww. czynności urzędowych zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest wyłącznie podatnik (wnioskodawca, inwestor). Oznacza to, iż na dowodzie zapłaty jako wpłacający winien figurować podatnik (wnioskodawca, inwestor).
W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.
Opłata skarbowa uiszczona przez inną osobę niż zobowiązaną do zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, iż osoba figurująca na dowodzie wpłaty która dokonała zapłaty opłaty skarbowej nie będąc zobowiązaną do jej zapłaty posiada nadpłatę, natomiast osoba, która była zobowiązana do jej zapłaty posiada zaległość i wobec niej zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. (Uchwała NSA z dnia 26.05.2008 r. sygn. akt I FPS 8/07).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji w Drawsku Pomorskim
- p.102, tel. tel. 94 34 46 802 lub 94 36 334 85 wew. 802
 
WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH:
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),  a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Opłatę skarbową należną Gminie Drawsko Pomorskie należy wpłacać:
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  85 1020 2847 2424 3009 0000 1402
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 11:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-07-29 10:45:23)