herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

______________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/2/2 - ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
Rozp. Min. Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
Art. 72, 73 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami. )
 
WYMAGANE WNIOSKI i DOKUMENTY DO WGLĄDU:
wniosek (wzór do pobrania –  doc, pdf  )
oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony).
 
OPŁATY:
Postępowanie nie podlega opłatom; z wyjątkiem składanych wniosków o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocników Strony.
17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji w Drawsku Pomorskim
- p.102, tel. tel. 94 34 46 802 lub 94 36 334 85 wew. 802
 
TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej – niezwłocznie
Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.
Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę.
Od decyzji podatkowej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia  doręczenia. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
UWAGA:
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej, czyli podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także  pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podmiotu który dokonał zapłaty należnej opłaty. 
Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku  lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 11:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-07-29 10:32:16)