WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

 Tel.: (94) 36 334 85 , Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/11

_____________________________________________________________________________________

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
  2. Dowód osobisty lub paszport. W szczególnych przypadkach:
  • tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków),
  • pełnomocnictwo

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą udostępnione dane. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym popisem elektronicznym bądź profilem zaufanym). Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Zachodniopomorskiego wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłata skarbowa:

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

W przypadku kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową za złożony dokumenty stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłata wynosi 17 zł.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Informacje dodatkowe:

Właściciel/zarządca budynku może otrzymać w formie zaświadczenia tylko informacje o ilości zameldowanych osób.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2016 poz. 23).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz.1852).

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Wytworzył:
Grażyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-10 11:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:16:29)