herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

 

_____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/8 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia

UWAGA !!!

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że na 2020 r. stawki podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie , w związku z tym będą obowiązywały stawki określone Uchwałą Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. 2017, poz. 5180)

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017  r., poz. 201 ze zm.)
Uchwała nr LI/347/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami:
- podanie o umorzenie; odroczenie; rozłożenie na raty,
- dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, (zaświadczenie o chorobie, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z RUP o prawie do zasiłku, decyzja o pomocy MGOPS, zaświadczenie o upadku inwentarza, akt zgonu),
osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- podanie wraz z uzasadnieniem, spełniające wymogi art. 37 Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2007 r., Nr 59, poz. 404),
- inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie,
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji w Drawsku Pomorskim
- p.116, tel. tel. 94 34 46 820 lub 94 36 334 85 wew. 820
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie, za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
UWAGI:
Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest:
spełnienie ważnego interesu podatnika (np. pożar, powódź, utrata możliwości zarobkowania, choroba, niezdolność do pracy, zdarzenia losowe, utrata majątku)
spełnienie ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej - np. mieszkańcom gminy)
 
UWAGI DODATKOWE:
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-12-11 11:53:21)