Komisje Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

KOMISJE  RADY MIEJSKIEJ W  DRAWSKU  POMORSKIM


Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 1. Radny Pokutyński Kazimierz          - Przewodniczący Komisji
 2. Radna Skrzypczak Krystyna           - zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Radny Daciów Teodor
 4. Radny Hnatkowski Kazimierz
 5. Radny Szubert Wiesław

Komisja Rewizyjna wykonuje ustawowe zadania kontrolne rady w granicach ustalonych przez radę i dotyczących działalności burmistrza oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych radzie.

 

Plan pracy komisji na 2006 rok


Skład Komisji Gospodarczo-Finansowej:

 

 1. Radny Domka Ryszard                   - Przewodniczący Komisji                 
 2. Radny Rzęsa Zenon
 3. Radny Szczechowiak Andrzej
 4. Radny Szubert Wiesław
 5. Radny Wronkowski Kazimierz 

Do zadań Komisji Gospodarczo-Finansowej należą sprawy majątkowe Gminy, a w szczególności:

 

- gospodarka nieruchomościami,

- zobowiązania inwestycyjne, akcje, obligacje, udziały,

- targowiska,

- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

   administracyjnych,

- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,

- tworzenie i przystąpienie do spółek i spółdzielni,

- opiniowanie planu budżetu oraz jego wykonania.

 

  Plan pracy Komisji na 2006 rok


Skład Komisji Infrastruktury Społecznej

 

 1. Radna Nowicka Zofia                - Przewodnicząca Komisji
 2. Radny Hnatkowski Kazimierz
 3. Radny Kurzątkowski Romuald
 4. Radny Pilipiec Tadeusz
 5. Radny Rzęsa Zenon
 6. Radny Szczechowiak Andrzej
 7. Radny Wronkowski Kazimierz
 8. Radna Łaszniewska Teresa 

Do zadań Komisji Infrastruktury Społecznej należą sprawy:

 

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- edukacji publicznej,

- polityki prorodzinnej,

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- nazewnictwa ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Plan pracy komisji na 2006 rok

 


 

Skład Komisji Komunalnej:

 

 1. Radny Pilipiec Tadeusz                  - Przewodniczący Komisji
 2. Radny Daciów Teodor
 3. Radny Domka Ryszard
 4. Radny Hnatkowski Kazimierz
 5. Radny Kurzątkowski Romuald
 6. Radna Skrzypczak Krystyna 

Do zadań Komisji Komunalnej należą sprawy:

 

- ładu przestrzennego gminy,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

  komunalnych,

- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk

   i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, gminnego budownictwa

  mieszkaniowego, zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych, ochrony przeciwpożarowej.

  

Plan pracy Komisji na 2006 rok

 


Skład Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa:

 

 1. Radny Rzęsa Zenon                - Przewodniczący Komisji  
 2. Radny Szubert Wiesław
 3. Radny Matusiak Włodzimierz
 4. Radna Nowicka Zofia
 5. Radna Skrzypczak Krystyna 
 6. Radna Łaszniewska Teresa

Do zadań Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa należą sprawy:

 

- zaopatrzenia i zbytu przetwórstwa rolno-spożywczego,

- gospodarki żywnościowej,

- utrzymania dróg gminnych,

- gospodarki wodnej na wsi,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- współpracy ze społeczeństwem lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Plan pracy Komisji na 2006 rok           

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2005-04-29 13:27:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2006-06-06 14:18:46)