ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

 Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/1/4

_____________________________________________________________________________________

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”.
 2. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 3. Do wglądu dokument tożsamości:
  1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)–strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przedstawia–ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w punkcie 3a niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przedstawia - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  3. Cudzoziemiec niewymieniony w punkcie 3a i 3b przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 poz. 1990) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przedstawia-dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty

Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej:

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w wys. 17 zł.

Sprawę prowadzi: Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy:

Przy okazaniu kompletu dokumentów sprawę załatwia się niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne informacje:

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Członek rodziny cudzoziemca wymieniony w punkcie 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywającej Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Cudzoziemiec niewymieniony w punkcie 1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 5. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 6. Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 7. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
 8. Osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu czasowego.
 9. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 10. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 11. Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 12. Organ dokonujący zameldowania wydaje na wniosek zgłaszającego zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 

Wytworzył:
Grazyna Klebeko-Kowalonek
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-05-09 12:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2017-05-11 07:13:46)