Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim 
herb Drawska Pomorskiego                                     ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
                                       Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                      e-mail:
drawsko@post.pl
                                     NIP: 674-00-06-008
                                    REGON: 330920742
_______________________________________________________________
 
KARTA USŁUG nr IR/2
 
WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – ZEZWOLENIA ZARZĄDCY DROGI NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU W DRODZE PUBLICZNEJ
 
PODSTAWA PRAWNA:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2068);
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek w sprawie lokalizacji zjazdu , zawierający: druk do pobrania : DOC, PDF
    a) imię i nazwisko/firma i adres wnioskodawcy[1],
    b) nr działki inwestora, do której ma być budowany zjazd,
    c) nr drogi/nazwa ulicy, nr ewidencyjny działki drogowej i obręb, w której ma być zlokalizowany zjazd.
2) do wniosku należy dołączyć mapę z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu (plan sytuacyjny).
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,                                                                                                              
tel.:94 36 334 85 wewn.838 lub 94 34 46 838, fax.: 94 36 331 13, e-mail: drogi@drawsko.pl
 
OPŁATY:
1) wysokość: opłata skarbowa 82 zł;
2) nr konta bankowego: 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402;
3) uwagi dodatkowe: nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni.
 
TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
UWAGI DODATKOWE:
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430, z późn. zm.) zjazd może być :                                                                                                                                      
a)  indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie,                                                                                                        
b) publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub o charakterze publicznym;
2) w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;
3) ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony;                
4) decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.
 

[1] Zgodnie z art. 29, ust. 1 ustawy z 1985 r. o drogach publicznych o zgodę na lokalizacje lub przebudowę zjazdu może wystąpić właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi. W przypadku, gdy o zgodę występuje pełnomocnik właściciela lub użytkownika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego prawidłowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł za wnoszone w sprawie pełnomocnictwo.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-08-19 09:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-11-22 09:24:20)