KARTA USŁUG nr SO/2/1 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

Herb Drawska Pomorskiegoul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Tel.: (94) 36 334 85 , 7 Fax.: (94) 36 331 13

e-mail :drawsko@post.pl  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/2/1 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

PODSTAWA PRAWNA:
 
1.  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017., poz. 1464 ze zmianami).
2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 oraz z 2017r., poz.1626).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r., poz.400).
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami).
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druk do pobrania w Biurze Spraw Obywatelskich , pokój 113, w informacji pokój 117 lub na stronie umig.drawskopomorskie.ibip.pl).
- Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku ich braku inne dokumenty zawierające fotografię.
- Fotografia
 
Załączniki do karty usług:
SO-01 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
SO-02 Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego.
SO-03 Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego.
SO-04 Informacja dotycząca zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
SO-05 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
SO-06 Informacja dotycząca sposobu i trybu zawieszenia, cofnięcia  zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzania obecności.
SO-07 Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
SO-08 Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
SO-09 Informacja dotycząca zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
SO-10 Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym oraz zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji  Publicznej na stronie https://epuap.gov.pl.
 
OPŁATY
Nie podlega opłacie.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro Spraw Obywatelskich , pokój 113
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Ul. Generała Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon: 94 34 46 814
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek, wtorek środa 7.00 – 15.00
Czwartek                                 7.00 – 16.00
Piątek                                      7.00 – 14.00
 lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim - dostępna na portalu ePUAP, adres skrytki: /umdrawsko/skrytka.
 
OSOBY DO KONTAKTU
- Mirella Adamczyk , pok. 113, telefon 94 34 46 814
- Grażyna Klebeko-Kowalonek , pok. 113, telefon 94 34 46 814
 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie dowodu osobistego
- 30 dni od dnia złożenia wniosku
- ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-03-04 08:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-06-12 12:43:13)