herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

_____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/7 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UWAGA !!!

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że na 2020 r. stawki podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie , w związku z tym będą obowiązywały stawki określone Uchwałą Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. 2017, poz. 5180)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz. 1170 ze zm.)
Uchwała nr LI/347/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Rozp.Min.Fin. z 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018, poz. 2436)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Deklaracje należy składać:
w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
Wykaz środków transportowych należy złożyć na druku deklaracji DT-1 – Druk POW/1/7/1  - pdf , Druk POW/1/7/1 - xls, oraz  załączniku do DT-1/A - pdf, załączniku do DT-1/A - xls
W związku  z dodanym do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) ust.6a, deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP)
Załączyć należy umowę kupna-sprzedaży lub fakturę oraz do okazania – dowód rejestracyjny.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
- p.116,  tel. 94 34 46 820 lub 94 36 334 85 wew. 820
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
ULGI:
Zgodnie z art.11a ustawy o podatku i opłatach lokalnych podatnikom wykorzystującym środki transportowe i podlegającym opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, przysługuje zwrot zapłaconego podatku, jeżeli wykonują przewozy kombinowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
TERMIN PŁATNOŚCI:
wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie złożonej deklaracji DT-1 stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek,
podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach,
pierwsza rata w terminie do dnia 15 lutego, druga do dnia 15 września danego roku,
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września to podatek płatny jest w dwóch równych ratach:
1. rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
2. rata do dnia 15 września roku podatkowego.
jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstanie po dniu 1 września to podatek musi być zapłacony jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego – p.108  lub na konto PKO BP S.A. Drawsko Pom. nr: 94102028470000140200095661
 
Podatek od środków transportowych - oświadczenie rolnika dot. posiadania przyczep/naczep
Jeśli przyczepa lub naczepa wykorzystywana jest w działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego wówczas podatnik nie jest obowiązany do składania deklaracji DT-1.
W takiej sytuacji podatnik powinien złożyć oświadczenie  wg załączonego wzoru:/oświadczenie dla rolnika
 
RATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WPŁACA SIĘ BEZ WEZWANIA
 
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie, za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
 
POZOSTAŁE INFORMACJE:
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
autobusy.
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Obowiązek podatkowy powstaje:
a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
b)  przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP – od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
c)  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:
a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji.
Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z zastrzeżeniami:
a) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września danego roku – II rata.
b) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
c) jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.
Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.
W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności.
Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres do 5 lat wstecz.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:47:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-03-25 11:03:25)