herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/1 - PODATEK LEŚNY OD OSÓB  FIZYCZNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz.888 ze zm.),
 
SKŁADAJĄCY:
Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu
2. DRUKIL-1 - Informacja o lasach 
3. DRUK - załącznik ZIL 1 - dane o przedmiotach opodatkowania  podlegających opodatkowaniu
4. DRUK - załącznik ZIL 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
5. DRUK - załącznik ZIL 3 - dane pozostałych podatników
 
!!!!!  do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązują stare wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego -  do pobrania: w DOCPDFRTF
 
!!!!! Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2244).
Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.
Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono powszechną możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.
Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102. tel. 94 34 46 801 lub 802, oraz 94 36 33 485 wewn.801,802
- lub w sekretariacie Urzędu, pok. 210
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim                                                     
 
ULGI:
brak
 
TERMIN PŁATNOŚCI:

I rata   - do 15 marca roku podatkowego

II rata  - do 15 maja roku podatkowego

III rata - do 15 września roku podatkowego

IV rata - do 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty można dokonywać na konto UM w Drawsku Pomorskim 94 10202847 0000 1402 0009 5661

UWAGI:
A. Lasy z drzewostanem do 40 lat są zwolnione z podatku leśnego
B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
C. Zaległości podatkowe podatku leśnego można umorzyć - wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-01-03 13:20:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-08-05 10:03:45)