herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

__________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/3 - PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm.),
Uchwała Nr XVI/125/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie (Dz.Woj.Zach. z 2019 poz. 5593)
 

SKŁADAJĄCY:

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych,
2. DRUK - IR-1 - informacja o gruntach
3. DRUK - załącznik ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
4. DRUK - załącznik ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
5. DRUK - załącznik ZIR-3 - dane pozostałych podatników
 
!!!!!  do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązują stare wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego -  do pobrania: w DOCPDFRTF
 
!!!!! Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2244).
Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.
Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono powszechną możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.
Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102. tel. 94 34 46 801 lub 802
- lub w sekretariacie Urzędu pok. 210
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO:

I rata   – do 15 marca roku podatkowego

II rata  – do 15 maja  roku podatkowego

III rata – do 15 września roku podatkowego

IV rata – do 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom. 94 10202847 0000 1402 0009 5661

UWAGI:

A. Grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.

Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za    zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

C. Zaległości podatkowe podatku od nieruchomości można umorzyć.

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych

D. Ulgi i zwolnienia dla podatników podatku rolnego

 
I. ULGA INWESTYCYJNA
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm.), podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.  Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.  Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ust. 1.
Aby ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym należy złożyć:
- wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej - druk
- rachunki, faktury (oryginały),
- zestawienie poniesionych wydatków - druk
- potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania  
- oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach - druk
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - druk
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).
 
II. ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
Zgodnie  z  art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz. 1256 ze zm.),, zwalnia się od podatku rolnego:
1. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
    a. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
    b. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
    c. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
2. grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:
- wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,
- akt notarialny lub umowę o objęcie gruntów w trwałe zagospodarowanie (tj. w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat).
- oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybotówstwie.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-01-09 15:54:40)