herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

__________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/6 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.),
Uchwała nr XVI/123/2019 z 29.10.2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
SKŁADAJĄCY:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Obowiązek podatkowy powstaje na podstawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku oraz  ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości
2. DRUK - DN 1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
3. DRUK - załącznik ZDN 1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
4. DRUK - załącznik ZDN 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

 

!!!!!  do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązują stare wzory deklaracji na podatek od nieruchomości-  do pobrania: w DOCPDFRTF

 

!!!!! Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2244).

Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono powszechną możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.

Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.

 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji  Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102, tel. tel. 94 34 46 801 lub 802
- lub w sekretariacie Urzędu – pok. 210
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
ULGI:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w:
Uchwała nr LI/451/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko  Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
Uchwała nr XXVIII/204/2016 z 31.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na t. gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU:
I rata – do 31 stycznia
pozostałe do 15 każdego miesiąca
Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na indywidualne konto podatnika
 
UWAGI:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji
B. Organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć lub rozłożyć na raty płatność podatku lub zaległości podatkowej
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
C. Organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności podatku 
W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:45:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-01-10 10:38:41)