herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/5 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1892 t.j),
Uchwała nr XVI/123/2019 z 29.10.2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
SKŁADAJĄCY:
Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. DRUK - IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
4. DRUK - załącznik ZIN 1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
5. DRUK - załącznik ZIN 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
6. DRUK - załącznik ZIN 3 - dane pozostałych podatników
 
!!!!!  do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązują stare wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego -  do pobrania: w DOCPDFRTF

 

!!!!! Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2244).

Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono powszechną możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.

Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.

 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
- pok. 102, tel. tel. 94 34 46 801 lub 802
- lub w sekretariacie Urzędu – pok. 210
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
ULGI:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w:
Uchwale nr LI/451/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na t. gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
Uchwale nr XXVIII/204/2016 z 31.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na t. gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis
 
TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

I rata – do 15 marca

II rata – do 15 maja

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada

 Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom. 94 10202847 0000 1402 0009 5661 lub na indywidualne konto podatnika
 
UWAGI:
A. Organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć lub rozłożyć na raty płatność podatku lub zaległości podatkowej.
B. Organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, do wniosku należy załączyć: załącznik do wniosku o umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości i należności podatkowych, który musi być poparty fakturami, rachunkami, rachunkami lub ich kopiami.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności podatku
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 10:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2020-01-10 10:37:49)