herb Drawska Pomorskiego

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

UL. SIKORSKIEGO 41, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

                                    Tel.: (94) 36 334 85, Fax.: (94) 36 331 13
                                   e-mail :drawsko@post.pl
                                   NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

____________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr POW/1/2 - PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.888 ze zm.)
 

SKŁADAJĄCY:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.                                                                                    
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. DRUK - DL-1 - deklaracja na podatek leśny
2. DRUK - załącznik ZDL 1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
3. DRUK - załącznik ZDL 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
!!!!!  do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązują stare wzory deklaracji na podatek leśny -  do pobrania: w DOCPDFRTF
 
!!!!! Ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz.2244).
Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.
Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono powszechną możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych.
Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,- pok. 102, tel. 94 34 46 801 lub 802, oraz 94 36 33 485 wewn.801,802  - lub w sekretariacie Urzędu pok. 210
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Deklarację na podatek leśny należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego lub 14 dni od daty powodującej powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków, Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
 
ULGI:
Brak
 
TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU LEŚNEGO:
Do 15 dnia każdego miesiąca roku podatkowego
Wpłaty można dokonywać na konto UM w Drawsku Pomorskim 94 10202847 0000 1402 0009 5661
 
UWAGI:
A. Lasy z drzewostanem do 40 lat są zwolnione z podatku leśnego
B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty.
    Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
    Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty stosuje się opłatę prolongacyjną naliczoną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Drawsko Pomorskie w wysokości równej obniżonej stawce       odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – podstawa prawna – Uchwała Nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
    W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
    W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesłany do Urzędu Skarbowego, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
C. Zaległości podatkowe podatku leśnego można umorzyć - wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego.

                                           

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2017-12-18 09:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-08-05 10:07:20)