1. Plan rozwoju wsi Sołeckiej Gudowo w Gminie Drawsko Pom. na lata 2006-2016

 2. Plan rozwoju wsi sołeckiej Jankowo na lata 2004-2013

 3. Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006,

 4. Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Drawsko Pom. na lata 2007-2013

 5. Plan odnowy miejscowości Nętno w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2010-2022

 

 1. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2014 - strategia

 2. Program zdrowotny obow. na terenie gminy Drawsko Pom. na lata 2008-2013

 3. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii obow. na t. gminy Drawsko Pom. na rok 2013 - sprawozdanie

 4. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obow. na t. gminy Drawsko Pom. w roku 2013 

 5. 3 letni program gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2015

 

 1. Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Drawsko Pom. na lata 2005-2006 Lokalny Plan Rewitalizacji Drawska Pom. na lata 2007-2013

 2. Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie na lata 2008-2015 - zmiany z 31.01.2013 r.

 3. Plan Gospodarki odpadami dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie na lata 2008-2015

 4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. na lata 2013-2016 

 5. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta

 6. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2015

 8. Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010-2014

 9. Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2013

 10. Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w 2013

Wytworzył:
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2009-10-27 13:28:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-08-06 13:43:14)