☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie

Obsługę Gminy Drawsko Pomorskie prowadzi Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
- pana Rafała Zdyr, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail iod@drawsko.pl.

Do zakresu działania samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym. Gmina Drawsko Pomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zleconych Gminie.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Drawsko Pomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze zm. i ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@drawsko.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Drawsko Pomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Drawsko Pomorskie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku
lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez odpowiednich pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

SPROSTOWANIE do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO Informator

RODO dla Obywatela

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2018-05-28 11:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-04-11 13:04:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2899637

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X