☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
Sekretarz Gminy
1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Rejestr zarządzeń burmistrza.
4. Rejestr zarządzeń kierownika jednostki.
5. Rejestr kontroli zewnętrznych.
Referat Ogólno-Organizacyjny – rejestry
1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
2. Rejestr projektów uchwał Rady Miejskiej
3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
Referat Podatków, Opłat i Windykacji – rejestry
1. Rejestr zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej - dotyczący tytułów wykonawczych wystawionych na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami.
2. Rejestr kontroli podatkowych.
3. Rejestr wniosków o dokonanie wpisu do rejestru zastawów skarbowych.
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji – ewidencje
1. Ewidencja podatników.
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego oraz Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami – rejestry
1. Rejestr  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
2. Rejestr decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
4. Rejestr gminnej ewidencji zabytków.
5. Rejestr udzielonych dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
6. Rejestr zamówień publicznych.
7. Rejestr użytkowników wieczystych.
8. Rejestr sprzedaży nieruchomości gminnych.
9. Rejestr dzierżawców.
10.Rejestr gruntów we władaniu gminy.
11.Rejestr przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.
12.Rejestr podziałów nieruchomości.
13.Rejestr rozgraniczeń nieruchomości.
14.Rejestr numeracji nieruchomości.
15.Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego.
16.Rejestr decyzji na lokalizację zjazdów.
17.Rejestr decyzji zezwalających na zaprojektowanie urządzeń  infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – ewidencje
1. Ewidencja dróg gminnych.
2. Ewidencja obiektów mostowych.                                  
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – rejestry
1. Zwrot akcyzy dla rolników.
2. Rejestr decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów.
3. Rejestr właścicieli nieruchomości składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
5. Rejestr gospodarstw rolnych.
6. Rejestr właścicieli nieruchomości na, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ewidencje
1. Ewidencja gruntów.
2. Ewidencja właścicieli psów na posiadanie których wymagane jest zezwolenie.
3. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.
Referat Spraw Społecznych - rejestry
1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Rejestr zezwoleń alkoholowych.
3. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
4. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
5. Rejestr realizacji obowiązku nauki.
6. Rejestr stypendiów szkolnych.
7. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
8. Rejestr aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.
Referat Spraw Społecznych – ewidencje
1. Ewidencja niepublicznej szkoły  (placówki oświatowej prowadzonej przez gminę Drawsko Pomorskie).
Referat Promocji – rejestry
1. Rejestr Instytucji Kultury.
Referat Promocji – ewidencje
1. Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
Biuro Spraw Obywatelskich – rejestry
1. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.
2. Rejestr wykonanych świadczeń osobistych.
3. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych.
4. Rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych.
5. Rejestr osób objętych rejestracją (na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej).
6. Rejestr wyborców.
7. Rejestr ewidencji ludności.
8. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Urząd  Stanu Cywilnego – rejestry
1. Rejestr zmian w aktach stanu cywilnego, przekazywanych do właściwych ewidencji ludności.
2. Rejestr zapewnień do ślubu.
3. Rejestr wydanych zaświadczeń i decyzji.
Urząd  Stanu Cywilnego – ewidencje
1. Ewidencje: urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Ewidencja przychodzącej korespondencji i wydawanych odpisów.
Straż Miejska – rejestry
1. Rejestr wykroczeń - mandaty karne.
2. Rejestr wykroczeń – pouczenia.
3. Rejestr wykroczeń - karty MRD 5.
4. Rejestr spraw o wykroczenia.
5. Rejestr zapytań do CEPiK.
6. Rejestr osób dowiezionych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania .
7. Rejestr osób ujętych i przekazanych Policji .
Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego
1. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Dane zawarte w powyższych rejestrach i ewidencjach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t. z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i innych ustaw.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirosław Hnatewicz
(2003-07-15 08:46:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-10-03 11:53:22)
 
 
ilość odwiedzin: 2899588

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X