☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 334 85, fax.: (94) 36 331 13
e-mail: drawsko@post.pl
NIP: 674-00-06-008
REGON: 330920742
______________________________________________
KARTA USŁUG nr SP/5/1
 
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DRAWSKO POMORSKIE
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),
 
FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO:
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników oraz innych artykułów wskazanych w § 5;
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.;
świadczenie pieniężne, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 
PRZEZNACZENIE STYPENDIUM:
Stypendium w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie świadczenia pieniężnego, może być przeznaczone na zakup:
podręczników,
zeszytów,
słowników,
encyklopedii,
atlasów,
tablic przedmiotowych,
lektur szkolnych,
tornistrów (plecaków szkolnych),
przyborów do nauki zawodu,
artykułów szkolnych,
sprzętu komputerowego,
oprogramowania,
multimedialnych programów edukacyjnych,
nośników danych,
sprzętu muzycznego,
okularów korygujących
innych materiałów związanych ze specyfiką szkoły.
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (mundurek szkolny, spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres sportowy lub spodnie sportowe i bluza sportowa, kimono dla ucznia trenującego karate oraz obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego - po dwie sztuki/komplety w roku szkolnym).
 
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM:
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
rodziców albo pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507),
jego miejscem zamieszkania jest gmina Drawsko Pomorskie.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wnioskodawca zobowiązany jest załączyć dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) takie jak:
Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto i netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
Zaświadczenie o korzystaniu przez rodzinę ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego itp.),
Decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy,
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku,
Oświadczenie o niepobieraniu innych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych lub o pobieraniu innych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych i ich wysokości,
Zaświadczenie o zamieszkaniu w internacie i wysokości opłat za internat,
Oświadczenie, że wniosek o stypendium szkolne jest składany tylko w gminie Drawsko Pomorskie,
Inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów lub uzasadniające ubieganie się o pomoc materialną.
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie:
od 1 do 15 września danego roku szkolnego - w przypadku uczniów spełniających obowiązek szkolny i nauki,
od 1 do 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być złożony w innym terminie.
 
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM:
Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące kryteria:
 
Kategoria stypendium
Miesięczny dochód na 1 osobę
w rodzinie
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
I
nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
100% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
II
powyżej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w §7 ust. 1 uchwały, wysokość stypendium szkolnego ustalonego w sposób, o którym mowa w ust. 1, może zostać zwiększona maksymalnie o 5%.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 
TRYB I SPOSÓB REALIZACJI I ROZLICZANIA STYPENDIUM:
Stypendium szkolne udzielone w formach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu rozliczane jest odpowiednio:
w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - po przedłożeniu faktury bądź rachunku, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym, objętym rozliczanym stypendium;
w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 - poprzez zwrot wydatków, po przedłożeniu faktur bądź rachunków za okres od 1 czerwca roku kalendarzowego, w którym złożony był wniosek o stypendium szkolne, gotówką lub na konto osobiste pełnoletniego ucznia bądź uprawnionego rodzica;
w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 - poprzez zwrot poniesionych przez ucznia wydatków na podstawie przedłożonych przez niego faktur bądź rachunków, biletów miesięcznych itp. za okres obejmujący rok szkolny, którego dotyczy stypendium, gotówką lub na konto osobiste pełnoletniego ucznia bądź uprawnionego rodzica.
Stypendium szkolne realizowane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach:
do dnia 31 grudnia – za okres od 1września do 31 grudnia danego roku szkolnego;
do dnia 30 czerwca – za okres od 1stycznia do 30 czerwca danego roku szkolnego.
 
 
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO:
rodziców lub pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły.
Zasiłek szkolny może być przyznany również z urzędu.
Formularze wniosku o zasiłek szkolny dostępne są w szkołach na terenie gminy Drawsko Pomorskie, w Urzędzie Miejski w Drawsku Pomorskim oraz na stronie internetowej: www.drawsko.pl.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:
pożar lub zalanie mieszkania,
nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członka rodziny ucznia,
kradzież w mieszkaniu ucznia,
nagłą, niezawiniona utratę pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego,
inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
 
O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia poniższe warunki:
w rodzinie ucznia zaistniało zdarzenie, o którym mowa w §15 ust. 2 Regulaminu,
jego miejscem zamieszkania jest gmina Drawsko Pomorskie.
 
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną, świadectwo pracy) oraz opinia dyrektora szkoły o uczniu.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO:
O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
FORMA I KWOTA ZASIŁKU SZKOLNEGO:
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym, gotówką lub na konto osobiste pełnoletniego ucznia bądź uprawnionego rodzica, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.). W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się formę jego realizacji.
 
POUCZENIE:
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, jeżeli:
przerwał naukę w szkole;
został skreślony z listy uczniów,
ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
 
O wystąpieniu przyczyn skutkujących zaprzestaniem spełniania kryteriów określonych w §7 ust.1 Regulaminu rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ udzielający stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim – Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, I piętro, pok. 204.
 
OPŁATY:
Brak opłat
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie decyzji – 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, Park Fryderyka Chopina,
I piętro, tel. 94 36 334 85 wewn.862 lub 94 34 46 862.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
UWAGI:
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-08-19 11:50:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-08-19 12:21:47)
 
 
ilość odwiedzin: 2899740

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X