☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

herb Drawska Pomorskiegoul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

 Tel.: (94) 36 334 85 , 7 Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
 NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/2/3 - ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.
 
Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:
  • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator
  • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.
Uwaga: odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba  ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego
 
OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pok.113, tel. 94 36 334 88
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
 
UWAGA:
  • jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieści adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego
  • osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata
  • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, oraz z 2014 r. poz. 463) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144 poz. 1043, z późn.zm.) jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego
Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-03-04 09:41:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-03-04 09:53:04)
 
 
ilość odwiedzin: 2899688

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X