☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Herb DrawskaUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Tel.: (94) 36 334 85, 7 Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________
KARTA USŁUG nr SO/4/1 - UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 poz. 1382 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn.zm.).
 4. Rozp. Ministra Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 poz. 2523).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 poz. 2482)
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony Wniosek  o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym). Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod jednym adresem.

 1. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 2. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego:
  1. w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku,
  2. w przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. (W takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych Burmistrz Drawska Pomorskiego wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostepnienia danych. Od decyzji służy odwołanie).
 1. Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 3. W sprawach, w których wnioskodawca wykazuje interes faktyczny w otrzymaniu danych dodatkowo potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej, dokonane na rachunek bankowy.

Opłaty

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – 31 zł

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 poz. 1382 ze zm.) osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 1. Opłata skarbowa
 1. Za decyzję – 10 zł - jest uiszczana dodatkowo przez wnioskodawcę, który wskazuje we wniosku interes faktyczny w otrzymaniu danych
 2. Za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł - jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Sprawę prowadzi:

Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pokój 113

Termin załatwienia sprawy

14 dni, a w sprawach wymagających dokonania dodatkowych ustaleń – do 30 dni.

Uwagi
 

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo do odwołania od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych w terminie 14 dni do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-06-10 11:21:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-10-29 09:07:08)
 
 
ilość odwiedzin: 2899745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X