☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG nr SO/2/2 - UTRATA LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

' Tel.: (94) 36 334 85 , 7 Fax.: (94) 36 331 13
e-mail :drawsko@post.pl
  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

_____________________________________________________________________________________
KARTA USŁUG nr SO/2/2 - UTRATA LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 47,48 i 49 ustawy z 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017, poz.1464),
- Rozp.Min.Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2019, poz. 224)
 
 
OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pok.113, tel. 94 36 334 88
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
UWAGI:
„ Art. 47. 1.Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
4.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
5.Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
6.Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
Art. 48. 1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 2-6 [i];
2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego - podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 49. 1.Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
2.Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
3. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 

[i] 2)nazwisko i imię (imiona); 3)nazwisko rodowe; 4)imię ojca; 5)imię i nazwisko rodowe matki; 6)datę i miejsce urodzenia;
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-03-04 09:31:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Brusanowska
(2019-03-04 09:52:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2899687

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X