☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Herb Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                                                                                                                   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Drawsko Pomorskie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Gudowie,
Radowie Wielkim, Bobrowie i w Drawsku Pomorskim”

SPIS TREŚCI :

Rozdział I        Opis przedmiotu zamówienia;

Rozdział II       Termin wykonania zamówienia/gwarancja i rękojmia za wady;

Rozdział III      Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty;

Rozdział IV       Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział V        Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacji oraz sposób porozumienia się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział VI       Wadium;

Rozdział VII     Forma oferty;

Rozdział VIII   Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział IX      Oferty wspólne;

Rozdział X        Jawność postępowania;

Rozdział XI      Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XII     Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział XIII   Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XIV    Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XV      Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XVI    Klauzula RODO

Załączniki:

                        Załącznik nr 1formularz oferty;

                        Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;

                        Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;

                        Załącznik nr 4 – wzór umowy;

                        Załącznik nr 5 informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

                        Załącznik nr 6Wykaz miejscowości oraz liczba uczniów z poszczególnych miejscowości;

                        Załącznik nr 7 wykaz wykonanych usług;

                        Załącznik nr 8wykaz posiadanych środków transportu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej „ustawą”

                                                                                                                     -----------------------------------------

                                                                                                                      Zatwierdzam

ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków
            w Gudowie, Radowie Wielkim, Bobrowie i w Drawsku Pomorskim.

Kody CPV:

Kod CPV 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu osób

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
 1. Część I – Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie;
 2. Część II - Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim;
 3. Część III - Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych
  w Bobrowie i Drawsku Pomorskim.
 1. Podstawą do ułożenia tras przewozu są dane dotyczące: liczby przewożonych osób, ściśle określonej trasy przewozu, zmianowości nauki oraz podziału na grupy.
 2. Dowożenie i odwożenie dzieci odbywać się będzie według zaproponowanego przez Wykonawcę
  i zatwierdzonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy.
 3. Dzieci winny być dowożone do Ośrodka na godzinę 8:00, a odwożone do domów o godzinie 15:00 w dni nauki szkolnej.
 4. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz dzieci do Ośrodka oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 5. Rozkład jazdy winien być opracowany tak, aby dzienna trasa przewozu była najkrótsza w danym dniu. Rozkład jazdy nie może przekraczać ilość kilometrów przestawionych w załączniku nr 6 do SIWZ.
 6. Wykaz miejscowości oraz liczba uczniów z poszczególnych miejscowości został przedstawiony

      w załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i ilości kilometrów w trakcie realizacji zamówienia przy zachowaniu obowiązującej stawki za kilometr.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych dzieci Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych - ze względu na przewóz dzieci niepełnosprawnych - wyjątkowo starannie i bezpiecznie, łącznie z roztoczeniem opieki nad dziećmi w czasie całego przejazdu oraz wsiadania i wysiadania dzieci z pojazdu.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki wszystkim dzieciom w czasie świadczenia usługi, poprzez zatrudnienie opiekuna czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci podczas przewozu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, przechodzenia przez jezdnię do pojazdu i z pojazdu.  Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu.
 5. Pojazdy służące do przewozu dzieci muszą być przeznaczone wyłączenie do tego celu i dostosowanie do liczby przewożonych dzieci. Wyklucza się łączenie przewozów dzieci z innymi osobami (np. przewozy liniowe).
 6. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych tj. dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenia, zapewniające bezpieczny transport, dostosowane do indywidulanych potrzeb każdego dowożonego dziecka.
 7. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni pojazd zastępczy odpowiadający przepisom prawa oraz zapisami zawartej umowy.
 8. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę środków transportu, o których mowa w ust. 14, Zamawiający zleci wykonanie tej usługi innemu przewoźnikowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
 9. Cena winna być ustalona za 1 km przewozu dzieci.
 10. Ustalone wynagrodzenie brutto za km przewozu obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w szczególności dowożenia i odwożenie dzieci, zapewnienie im opieki, koszty ubezpieczenia pojazdu, podatki.
 11. Wynagrodzenie za 1 km nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
 12. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, wymienionymi w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy.

  ROZDZIAŁ II Termin wykonania zamówienia / gwarancja i rękojmia za wady

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020, z tym że rozpoczęcie usługi dowozu rozpocznie się 02.01.2020 r.

ROZDZIAŁ III Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
  z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
 1. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy oraz
 2. art.  24  ust.  5  pkt  1),  2),  4)  i  8)  ustawy;  wykluczeniu  na  tej  podstawie  podlega wykonawca:
  1. w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie 
   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku  lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.  1  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne   lub  którego  upadłość ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r.  – Prawo upadłościowe,
  2. który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
  3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub umowę  koncesji,  zawartą  z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
  4. który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w  art.  24  ust.  1  pkt  15  ustawy,  chyba że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie  w  sprawie  spłaty  tych należności.
 1. Ponadto  o  udzielenie  zamówienia  może  się  ubiegać  wykonawca,  który  spełnia  poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 1. Zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Minimalny poziom zdolności: 

-  zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej

zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  w  wysokości  nie  niższej  niż  40 000,00 zł.

W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  warunek  Wykonawcy  mogą  spełniać  łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w celu wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  wyrażona  będzie  w  walucie  obcej,  zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP,  dla  danej  waluty,  z  daty  wszczęcia  postępowania.  Jeżeli  w  tym  dniu  nie  będzie  opublikowany średni  kurs  NBP,  zamawiający  przyjmie  kurs średni  z  ostatniej  tabeli  przed wszczęciem postępowania.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności:  zamawiający  uzna,  że  wykonawca  posiada  wymagane  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  zapewniające  należyte  wykonanie  zamówienia,  jeżeli  wykonawca  wykaże, że:

 1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę ciągłą polegającą na dowozie uczniów przez okres min. 10 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
 2.  będzie dysponował pojazdami niezbędnymi do realizacji zamówienia . W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
  1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych  w  ust.  1  wykonawca  dołącza  do  oferty  aktualne  na  dzień  składania  ofert oświadczenie  o  braku  podstaw    wykluczenia  wykonawcy,  według  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
  2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  ww. oświadczenie  o  braku  podstaw   wykluczenia  wykonawcy  składa  każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2  wykonawca  dołącza  do  oferty  aktualne  na  dzień  składania  ofert oświadczenie,  według  wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
  2. W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  wykonawcy  składają  jedno  wspólne oświadczenie.
 1. Zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
 1. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania,  z  powodów  określonych  w ust. 1, tj.:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  potwierdzenia    braku  podstaw    wykluczenia  na  podstawie  art.  24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
  2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

 1. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 2. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, tj.:
 1. decyzję administracyjną - licencję na krajowy transport  osób zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;

Ww.  dokument  należy  złożyć  w  oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność 
z oryginałem.

 1. informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej  potwierdzająca  wysokość  posiadanych środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających  ofertę  wspólną,  który/którzy  w  ramach  konsorcjum  będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww.  dokument  należy  złożyć  w  oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność 

z oryginałem.

 1. wykaz usług wykonanych – na Załączniku nr 7, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. wykaz pojazdów, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale - Załącznik nr 8.

 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
 1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu, polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
 2. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi udowodnić  zamawiającemu, że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 3. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
 4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w  pkt  1),  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 pkt 1 i ust. 5 siwz
 1. Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  złożyć  wymaganych  przez zamawiającego  dokumentów  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej,  zamawiający  dopuszcza  złożenie  przez  wykonawcę  innego dokumentu,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza    spełnianie  opisanego  przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
 2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem VII ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć
  w oryginale.    
 2. odpowiednie  pełnomocnictwa złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. oświadczenie  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  siwz  wskazujące  cześć zamówienia,  której  wykonanie  wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wraz
  z podaniem podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
  W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
 4. Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej:
  1. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  o których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy,  wykonawca  składa  oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;  w przypadku przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wykonawca  może  złożyć  wraz 
   z oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające, ze  powiązania  z  innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
  2. Ww.  oświadczenie  oraz  ewentualne  dowody  wykonawca  składa w  terminie  3  dni  od dnia  zamieszczenia  przez  zamawiającego  na  stronie  internetowej  informacji, 

o  której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

 1. W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  oświadczenie  składa  każdy 
  z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język
 1. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca  (osoba lub  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  wykonawcy),  wykonawcy  wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  zakresie  dokumentów,  które każdego z nich dotyczą.
 2. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie  pisemnej 
  i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 3. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język polski.
 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,

o których  mowa  w  Rozdziale  III  ust.  5  siwz,  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

 1. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  4)  zamawiający  będzie żądał  od  wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
 2. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania 

o udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione podstawy  do  uznania, że  złożone  uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 1. Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust. 1  ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba że  mimo  ich  złożenia  oferta wykonawcy  będzie  podlegać  odrzuceniu  albo  konieczne  będzie  unieważnienie postępowania.
 2. Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe pełnomocnictwa,  zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie wskazanym,  chyba że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlegać  będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
 3. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 4. Uwaga  !  Na  podstawie  art.  24aa  ustawy  zamawiający  może najpierw  dokonać oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
 5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, zamawiający  może  zbadać,  czy  nie  podlega  wykluczeniu wykonawca,  który  złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ IV Wykonawcy zagraniczni

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  Rozdziałem  III  ust. 5  pkt  1  siwz  do  złożenia wskazanych  tam  dokumentów,  to  zgodnie  z  §  7 Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) zamiast  dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia składa:
 1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
 2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 1. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa    wyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania  wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Przepis  § 7  ust.  2  ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
 2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju,
  w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ V  Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 1. Zamawiający informuje, iż Urząd jest czynny w następujących dniach (roboczych)

od poniedziałku do środy           od 7:00 do 15:00

w czwartki                               od 7:00 do 16:00

w piątki                                    od 7:00 do 14:00

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty email, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
 2. modyfikacje treści siwz,
 3. wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
 4. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
 5. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
 6. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 7. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
 8. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
 9. informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 10. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 11. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 12. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
 13. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
 14. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 15. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
  oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  jest Przemysław Wiśniewski tel. 94 34 46 838 w godzinach urzędowania Zamawiającego, fax (94) 363 31 13, adres email: p.wisniewski@drawsko.pl
 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9.
 9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

ROZDZIAŁ VI Wadium

 1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.11.2019r. do godziny 12:00 (decyduje data
  wpływu środków do zamawiającego)
  w wysokości 15 000,00 złotych (piętnaście tysięcy zł).
 2. Wadium może być wnoszone:
  1. w         pieniądzu          –          przelewem        na        rachunek          bankowy zamawiającego nr 12 1020 2847 0000 1702 0009 6602
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
  1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały przesłanki jego zatrzymania;
  2. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
  3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
 5. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie  przez zamawiającego wykluczony a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 6. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ VII Forma oferty

 1. Zamawiający informuje że, nie została dopuszczona możliwość składania ofert, dokumentów lub oświadczeń, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 3. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik
  nr 1
  do siwz.
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 7. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem lub niniejszą SIWZ.
 8. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 9. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.
 14. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 16. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

 1. Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500  Drawsko Pomorskie, pok.
  nr 210, przetarg nieograniczony, "oferta na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół" oraz „nie otwierać przed 14.11.2019 r. przed godz. 12:15” - bez nazwy i oznaczenia wykonawcy;
 2.  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust. 15, zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w rozdziale XI ust. 1, lecz wpłynie np. do Biura Obsługi Interesanta (p. 117).

ROZDZIAŁ VIII Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 1.  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII ust. 15 pkt 1)
  z dopiskiem „wycofanie”.
 2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
  za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale VII ust. 15 pkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ IX Oferty wspólne

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 5. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
 6. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 1. dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, informacja w sprawie grupy kapitałowej, itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 2.  jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
 3. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 1. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 4 niniejszego rozdziału.
 2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ X Jawność postępowania

 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503  z późniejszymi zmianami)”.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41,
  w sekretariacie, pok. nr 210, w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 12:00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
  oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2019 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, w pok. nr 304 (II piętro).
 5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. wykonawców oraz ich adresów, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII Sposób obliczenia ceny oferty

 1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności dowożenia i odwożenie dzieci, zapewnieni im opieki, koszty ubezpieczenia pojazdu, podatki.
 2. Cena winna być ustalona za 1 km przewozu uczniów.
 3. Wynagrodzenie za 1 km nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Wykonawca musi podać ceny oddzielnie na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę w ofercie cenowej (Załącznik  nr  1  do  SIWZ).  Kwota  brutto będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego.
 5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XIII Wybór oferty najkorzystniejszej

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena i czas podstawienia pojazdu zastępczego.
 2. Sposób przyznania punktów dla każdej z części zamówienia:

1) dla kryterium cena (C) – 60%:

                   Najniższa oferowana stawka za 1 km

C = ------------------------------------ x 100 pkt  X 60 %

        Stawka za 1 km badanej oferty

2) dla kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (T) – 40%  

        najkrótszy oferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

T = -------------------------------------------------------------------- x 100  pkt  X 40 %

        czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii z badanej oferty

Największa ilość punktów (S) wyliczonych w poniższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą: S = C+T

Uwaga:

Jako czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii należy rozumieć okres, jaki upłynie od wystąpienia awarii do podstawienia pojazdu zastępczego.

Wykonawca może zaoferować czas podstawienia pojazdu zastępczego nie krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż  90 minut.

Zaoferowanie  terminów dłuższych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczania Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę, w każdej z części oddzielnie) zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych w ust. 2 kryteriów oceny ofert.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  siwz  (niepowodujące istotnych zmian w  treści oferty),  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą odrębnie dla każdej części na  podstawie  kryterium(ów)  oceny  ofert określonym(ych) w siwz.
 6. Niezwłocznie po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  poinformuje  wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
 7. W  przypadku  wystąpienia  przesłanek,  o  których  mowa  w  art.  93  ust.  1  ustawy zamawiający unieważni postępowanie.
 8. O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich wykonawców, którzy:
 1. ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed upływem terminu składania ofert,
 2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone  przez nich  plany,  projekty,  rysunki,  modele,  próbki,  wzory,  programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w zaokrągleniu w dół do pełnych 100 zł.
 3. Sposób wnoszenia i zwrotu kwoty należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,
  2. zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
  3. zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy,
  4. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy,
  5. zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi po dacie zawarcia umowy,
  6. sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy,
  7. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
 5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
 6. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
 7. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy,
 8. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
 9. zamawiający nie ma obowiązku zmiany postanowień umowy, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany, nie złoży zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany.

ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 1. Wykonawcom,  którzy  mają  lub  mieli  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  ponieśli  lub mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 
 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
 1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 3. odrzucenia oferty odwołującego;
 4. opisu przedmiotu zamówienia;
 5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
  1. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci  elektronicznej,  podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  2. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do wniesienia  odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej.
  3. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.    

ROZDZIAŁ XVI Klauzula RODO

Zamawiający informuje, że postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Wykonawców - osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie.
  ;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Drawsko Pomorskie jest Pan Rafał Zdyr, kontakt: iod@drawsko.pl.*
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.21.2019.PW prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wskazane w przepisach, w tym osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami o archiwizacji;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
  z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych.
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SIWZ

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

plik pdf - Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
(252.43 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Drawska Pomorskiego
(2019-11-14)
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2019-11-15 12:33:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Komorowska
(2019-11-06 13:29:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Komorowska
(2019-12-04 15:02:41)
 
 
ilość odwiedzin: 2900106

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X